Araka ny fanampahan-kevitry ny Ministeran'ny Vola eto amintsika dia giazana tsy omena ny Commune Urbaine Antananarivo izay fantatsika rehetra fa tantanan'Atoa Andry Rajoelina ny volan'ny commune izay mitentina
880 millions Ar. Antony nambara dia hanefana ny trosan'ny "Fivondronam-pokotany Antananarivo Renivohitra" hatramin'ny taona 1980.
Drayyyy le retsy aaaa!! Sao tonga amin'ny tenin'ny Ben'ny Tànana matetika hoe "famingampinganana" atao aminy izao fanapahan-kevitra izao.
Marina fa ny trosa "nolovaina" dia tsy maintsy hefaina fa mba atao araka izay zakan'ny ho enti-manana araka ilay fitenintsika Malagasy hoe: "Atao tery omby ririnina, tsy hamono ny reniny no tsy hahafaty ny zanany". Izay moa ilay fiteny ??!!
Tsy hanontany aho hoe: ary ireo Ben'ny tànana teo aloha rehetra ve mba nanefa ny trosany.???
Tsinjovy ihany ry zalahy manampahefana isany ny "fampandrosoana" fa tsy "famonoana" aaa