Ny Alahady 21 Desambra 2008 no nandefasako ity taratasy ity ho an'i Ben'ny Tanàna Andry Rajoelina ka omeko ho vakianareo namana ihany koa.

Miarahaba anao Atoa Ben'ny Tanàna
 
"Disadisa", "savorovoro" izay no azoko ilazana ny zava-misy eto Antananarivo Renivohitra amintsika miteny izao.

Efa hita sy re ny teny nataonao amin'izay ambarana fa "tsy rariny" sy "didy jadona" atao aminao sy ny mpiara-miasa aminao amin'ny fitantanana ity Renivohitra malalantsika ity. Mino aho fa ren'ny mpitondra fanjakana isan-tokony ireny na tsy "mamaly" aza izy. Efa vita ny anjaranao!
 
Ny hevitro, ary atolotro am-pitiavana ho anao dia ity. Aza avela ho raraka an-tany ny fitokisana napetrakay taminao mba hahatanteraka ny programa izay efa nambaranao. Izany hoe "mandefera" amin'ny endri-javatra toa izao na dia misy tsy rariny aza fa tsy tiako raha PDS no hasolo anao. Olona notezaina tamin'ny fivavahana ianao ka araho izany. 
 
I Tes 5:
14. Ary mananatra anareo izahay, ry rahalahy; anaro izay tsy mitoetra tsara; omeo toky ny malemy saina; ampaherezo ny reraka; mandefera amin'ny olona rehetra.
15. Tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona; fa miezaha mandrakariva hitady izay tsara, na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra.
 
Manao veloma anao amin'ny anaran'ny Tompo.
 

 

Endriky ny serasera ankehitriny ny internet. Efa ela izaho no naniry ny mba hananan'ny Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) izany ary hinoako fa andalana izany. Ny adiresy e-mail aloha izao no efa nampahafantarina ka zaraiko aminareo namana rehetra eto.

cuantana@gmail.com


Natao ho fampandraisana anjara ny rehetra mba ho fampandrosoana ny tànana izao satria mbola maro ny fanatsarana tokony hatao amin'ny renivohitry Madagasikara raha tsy hiteny afatsy ny loto, ny mpivarotra tsy manara-dàlana sns.
"Entan-jaraina tokoa mora zaka ary ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona".


Fa araka ny hevitry ny CUA dia hisy lohahevitra isam-bolana ho valian'izay manan-kevitra mikasika ny sosialy, ekonomika, politika, tontolo iainana, koltoraly, fialam-boly, fanatanjahan-tena. Amin'ity volana Desambra 2008 ity dia mikasika ny "fomba fintantanana ny vola fitia tsy mba hetra hangonina hamitana ny Lapan'ny tànana" no resaka. Manomboka ny volana Septambra 2009 io fitia tsy mba hetra io.


Manorata "tsara" ary fa tànanantsika no hasoavina.

Ity sary ity dia nalain'ny NASA tamin'ilay zanabolana HUBBLE.
Ny anarany:"Mason'Andriamanitra" na "L’OEIL DE DIEU"
Ny fisehoan-javatra toa izao dia miseho in-dray mandeha ao anatin'ny 3000 taona.
Misy milaza fa ny sary toa izao koa dia miteraka fahagaga ho an'ny fiainany ny fahitana azy.Asa anefa ny fahamarinan'izany.
Zao ary eee hevero ho mason'Andriamanitra fotsiny hoe io dia ireto teny ireto no tsarovy.
"Indro, ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra Azy, dia izay manantena ny famindram-pony."
"Fa ny mason'i Jehovah mandinika ny olombelona."
"Fa ny mason'Andriamanitra dia mijery ny alehan'ny olona, Ary mahita ny diany rehetra Izy."

 

Teto ihany fa sahirana dia izao indray vao manoratra sy hamaky ny resakareo rehetra. Nefa misy vaovao hitako ka mba entiko.

Nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny prefet Antananarivo Renivohitra ny 1 Desambra 2008.Votoatin'ny tafa dia manome baiko ny ben'ny tanàna Andry Rajoelina hanangona ny fako haingana dia haingana. Ny tohan-kevitra narosony dia hoe efa misy trangana pesta hita eny Ambohimanarina amin'izao fotoana izao.Hatreo aloha raha mamaky ity lahatsoratra ity ianao dia hiteny ohatra ahy koa hoe: "ka marina kosa zany koooo!".Nefa rehefa mandinika tsara dia mbola "hoditr'akondro eeee!"

Tohiny....
-Ny olona tokony hiantefan'ny resaka (Andry Rajoelina) dia niara-naheno tamiko tamin'ny radio sy fahitalavitra ny tianay ho lazaina nefa samy miasa eny Tsimbazaza avokoa. Hihihihihihi
-Nilaza koa ny prefet fa tsy misy resaka politika izao resaka izao fa fampahatsiahivana ny andraikitry ny Ben'ny Tanàna fotsiny nefa dia ny mpanao gazety no nilazana azy voalohany. Hihihihihihi
-Nanamafy izy fa efa eny Ambohimanarina ny pesta nefa olona avy lavitra tonga nitsabo tena taty Antananarivo fa voan'ny pesta io maty io.Hihihihihihi

Raha misy havany ianareo dia mba lazao aminy fa tsy misy tsara noho ny miresaka raha te-hampandroso firenena. Ny hevitra anie tsy azo tsy amin'ny olombelona e.