Mitovy fa tsy sahala amin’ny savorovoro politika nisy teto Madagasikara tamin’ny 1991 ny miseho ankehitriny. Amin’izao fifampidinihana eo amin’i Ravalomanana sy Rajoelina hamahana ny krizy izao (telo andro izay) dia entiko any amin’ny taona 1991 ianareo manohana tsy misy fepetra azy roalahy ireo na izay mamaky ity lahatsoratra ity mba hanaraka ny tantara.


Tantara fohy


Nofoanana ny sivana an-gazety ny 19 Febroary 1989. Lany fanintelony ho Filohan’ny Repoblika Ratsiraka ny 12 Martsa 1989. Nanomboka teo ny fanoheran’ny mpanohitra noho ny filazana fa “hosoka” no nisy. Najoron’ny mpanohitra ny Governemanta Tetezamita ho an’ny Demokrasia (GVTD) ny 12 Aprily 1989 na dia mbola teo aza ny Governemanta ara-dalàna. Ny 19 Aprily 1989, nanao fianianana amin’ny maha Filoha vaovao azy Ratsiraka, ny “Alliance Démocratique” kosa namory olona teny Ankatso. Nanomboka tamin’io daty io ny “grève générale” teny amin’ny Kianja 13 Mey. Ny fahatongavan’ny Papa Joany Paoly faha-2 (28 Aprily 1989) sy ny Prezida Frantsay Fracois Mitterand (14 Jona 1990) teto Madagasikara dia nanokatra fahalalahana teo amin’ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny. Namory indroa miantoana ny Hery Velona  eto amin’ny Firenena ny FFKM ny 16-19 Aogositra 1990 sy ny 5-9 Desambra 1990. Noravan-dRatsiraka ny Governemanta Ramahatra ny 28 Jolay 1991 ka niantso ny mpanohitra izy hanangana ny Governemanta firaisam-pirenena izay hanomana lalam-panorenana sy lalam-pifidianana vaovao ary fifidianana. Tsy nanaiky izany ny “Hery Velona” teo amin’ny Kianja 13 Mey fa ny fialan-dRatsiraka no vaha olana ka dia nanomana ny “Diabe” na ny “Filaharamben’ny Fahafahana” teny Iavoloha ny 10 Aogositra 1991. Tao amin’ny Hotel Panorama ny 29, 30, 31 Oktobra 1991 no nivory ny an-daniny roa dia ny Hery Velona (HV) sy ny Mandatehezana Miaro ny Sosialisma Malagasy (MMSM) natrehin’ny FFKM ka namoaka ny “Convention du 31 Octobre 1991”.


Votoatin’ilay Convention


Mijanona ho Filohan’ny Repoblika Ratsiraka fa noferana ny fahefany
Natsahatra amin’ny asany ny Conseil Suprême de la Révolution (CSR) sy ny Assemblée Nationale Populaire (ANP)
Mijanona ho Praiminisitra Razanamasy fa mandrafitra kosa Governemanta firaisam-pirenena
Notendrena ho Filohan’ny Haute Autorité de l’Etat (HAE) Zafy
Misy mpikambana 31 ny HAE ka avy amin’ny HV sy MMSM ary ny FFKM
Najoro ny Comité pour le Redressement Economique et Social (CRES)
Misy mpikambana 130 ny CRES ka tendren’ny Praiminisitra avy amin’ny tolo-kevitry ny HV sy MMSM ary FFKM
Namboarina ny firafitry ny Haute Cour Constitutionnelle (HCC) ka 4 tendren’ny Filohan’ny Repoblika, 5 tendren’ny HAE, 2 tendren’ny Praiminisitra
Ireo nanao sonia ny Convention dia niantso ny Vahoaka Malagasy rehetra mba ho tony sy hiara-hiezaka hanarenana ny Firenena, hampandrosoana hatrany ny toe-karena, ny fahafahana, ny demokrasia ary ny firaisam-pirenena

Nampiravona ny savorovoro nisy tamin’ny 1991 io Convention io ary inoako fa avy amin’Andriamanitra ihany koa. Am-bava homana am-po mieritreritra.

 

Tsy mahay mandray lesona avy amin’ny tantara isika Malagasy. Indrisy !!

Taona 1972, 1991, 2002, 2009 dia sasatry ny nandrava sy nandrodana ary manangana hatrany isika Malagasy. Tsy mandroso anefa isika amin’izany fa mihemotra foana. Menatra mahita ny fandrosoan’ny toe-karen’ireo Nosy kely aty amin’ny fari-dranomasin’ny Oseana Indiana misy antsika (Maurice, La Reunion,..)

Firenena voahozona ve isika sa diso mitady ny manganana ka mahita ny afero lava ?

Ny fahapotehan’ny toe-karena tamin’ireo vanim-potoana voalazako eo ambony ireo dia lesona omen’ny tantara antsika fa tsy tokony hatao ary ialana toy ny fasam-bao ny "fikomiana".

Ny toe-tsain’ny mpitondra tia tena sy manjakazaka ary manao kely tsy mba mamindro dia lesona omen’ny tantara antsika fa fahalovana mambotry vahoaka.

Efa hita fa nahafatesana olona maro hatrany ny fampijoroana “governemanta mpikomiana” (Gouvernement insurrectionnel) sy “fanambaran-tena ho mpitondra” (Autoproclamation) dia lesona omen’ny tantara antsika fa tsy mahasoa.

Nahoana ary no miverina hatrany ny tantaran-tsika ?

Tsy ny fitakiana tamin’ny 1972, 1991, 2002, 2009 velively akory no tsy MARINA sy MAZAVA fa izay mahazo fitondrana dia minia manadino izany fitakiana maha olona izany (Tanindrazana, Fahafahana, Fandrosoana).

Ny fanehoan-kevitro teto hatramin’izay dia ny fandalana hatrany ny fifampiresahana (Dialogue) eo amin’ny samy olombelona, fa indrindra ny samy Malagasy. Tsy biby isika ka hifandramatra na hifanoto.
Ankoatra izay dia tsarovy fa “ho voaozona izay olona matoky olona” (Jeremia 17: 5a) fa “hotahina kosa izay olona matoky an’i Jehovah” (Jeremia 17: 7a).
 


 

Nafohezina ny dia nataon'ny Filoha Ravalomanana tany Afrika Atsimo ka tonga teto an-tanindrazana izy ny Alahady 25 Janoary 2009 tamin'ny 4 ora tany. Vahoaka maro no nitsena azy teny Ivato. Nandrasan'ny rehetra ny ho valin-kafatra ho an'Ingahy Ben'ny Tanàna Andry Rajoelina nangataka ny hialan'ny governemanta Rabemananjara.

Hoy Ingahy Ravalomanana:"Mahatezitra ahy ary tsy andeferako mihitsy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana, izay niaianako tamin'ny vahoaka sy Andriamanitra, ataon'ny Andry Rajoelina" raha fintinina. Nanome baiko ny Praiminisitra izy hanandray ny andraikiny.

Namaly avy hatrany ny Ben'ny Tanàna raha vita ny valan-dresaka nataony ka nilaza fa "mbola minia manampin-tsofina ny Filoha ka tsy miova ny fotoana eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey".

Ny alin'io Alahady 25 Janoary io tokony tamin'ny 3 ora maraina tany dia niakatra teny Ambohimitsimbina (misy ny emetteur ny Radio Viva) ireo commando Afrikana Tatsimo netin'ny Filoha, nandrava ny andrimasom-pokonolona sy nanongotra ka namotika ny emetteur.

Anio Alatsinainy 26 Janoary 2009 dia tonga maro teo amin'ny "Kianjan'ny 13 Mey" Analakely notarihin'ny Ben'ny Tanàna Andry Rajoelina ireo mpankasitraka azy sy ny mpihainohaino rehetra. Hoy izy:"Miala eto isika izao dia mandeha eny amin'ny lapan'ny Fitsarana hamoaka ireo mpianatra nosamborina, avy eo mankeny Digue mampitsahatra ny asa eny satria tsy nahazoana alalana avy amin'ny Ben'ny Tanàna io".

Roso ny dia fa indrisy nampalahelo ny zava-niseho:
May ny RNM sy TVM. May ny MBS. May ny MAGRO rehetra.May ny tranon'i Mox Ramandimbilahatra.Maty ny roa tamin'ireo mpanaraka ny Andry Rajoelina....
Miverina ve ny tantara tamin'ny 2002 araka ny voalazan'ny Gazety iray sa ny tody tsy misy fa ny atao no miverina ? Araho ny tantara!


 

Mazava ny tenin'ny Ben'ny Tanàna Antananarivo Renivohitra Andry Rajoelina tetsy amin'ny Kianjan'ny Demokrasia (Ambohijatovo) sy teo amin'ny Kiajan'ny 13 Mey (Analakely) androany Sabotsy 24 Janoary 2009:"Miala ny governemanta Rabemananjara".

Nanohy ny teniny ny "Zandrikely":"Vonona hitantana ny tetezamita ny tenako Andry Rajoelina". "Rehefa isika no mitantana dia hamidy avy hatrany ny fiaramanidina "Air Force One II".  "Manomboka amin'ny Alatsinainy 26 Janoary 2009 dia mifamontoana eto amin'ny "Kianjan'ny 13 Mey" amin'izay isika mandram-pialan'ny governemanta". Hoby, tehaka, sioka, horakoraka tsy ifandrenesana no nanakoako. "Sao hisy hilaza indray amin'ny gazety rahampitso fa manongam-panjakana i Andry Rajoelina: tsia tsy manongam-panjakana isika fa ny vahoaka no nametraka ny mpitondra dia izy ihany no manala"."Tokony hahay haka lesona ny mpitondra".

Maro ny zava-boalaza androany fa nasongadiko ireo teny ireo.
Omeko anareo ny sary nalaiko tamin'izany "andro iray manan-tantara" izany mba ho aingon'izao lahatsoratro izao.

Fanamarihana:

- Jereo ity lahatsoratra ity "Cohabitations". Raha ny Ben'ny Tanàna sy ny Filoha no voaresako, hay ilay ohatra noraisiko no ho tanteraka (Président sy Premier Ministre) ??

- Sary nalain'ny tebokaefatra

Inona no hiseho eo amin’ny « Kianjan’ny Demokrasia » Ambohijatovo rahampitso Asabotsy 17 Janoary 2009, amin’ny fotoana hanokanana izany kianja izany ?. Ho tonga maro hanohina ny antson’ny Ben’ny Tanàna Andry Rajoelina ve ny olona ? Hirongo fitaovam-piadiana hanakana izany ve ny mpitandro filaminana ? Iza no ho voasambotra sy higadra ? Hisy maty sy maratra ve ? Hizotra araka izay nieritreretan’ny Ben’ny Tanàna azy ve ka hody am-pilaminana ny rehetra ?…..Eo anoloan’izany fanontaniana tsy ahitam-baliny mazava izany dia aleo ny fotoana ho avy no hamaly azy.
Ny zava-misy eo amin’ny Ravalomanana sy Rajoelina izao dia mampahatsiahy ahy ny zava-nisy teo amin’ny Francois Mitterrand (Parti Socialiste) sy Jacques Chirac (RPR), teo amin’ny Jacques Chirac sy Lionel Jospin (Parti Socialiste), teo amin’ny Didier Ratsiraka (Arema) sy Marc Ravalomanana (Tiako Iarivo)…
Inona no tiako holazaina: olona tsy iray antoko ireo fa samy nanana ny azy, sy samy nanana ny andraikiny nefa noteren’ny vahoaka (fifidianana) hiara-hiasa. Io ilay antsoina hoe “cohabitations”. Ny « cohabitations » tsy midika hoe foana ny maha izy azy ny tsirairay fa rehefa tombotsoa iombonana kosa dia iraisana sy mifanome tànana, alevina ny fifandirana sy tsy fitovian-kevitra. Mila fahaizana « diplomatie » io.
Samy Frantsay ary samy Malagasy ireo ohatra noraisiko teo ambony ireo ka mahaiza miara-monina sy miara-miasa ary maka tahaka ry Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina.

Inona no hiseho eto amintsika "rahampitso" ?. Hamaly angamba ianareo hoe ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao eny Iavoloha (Fanjakana) sy etsy amin'ny kianja mitafo Mahamasina (CUA)! Tsy dia izay hiseho rahampitso Zoma 9 Janoary 2009 loatra no ao antsaiko raha manontany aho fa ny ho avy.

Izao mantsy no zava-misy ankehitriny ary mampanahy:
Ny zanaka (CUA) mametraka "ultimatum" ny Ray aman-dreny (Fanjakana).
Ravalomanana mandrangaranga "avertissement" an'i Andry Rajoelina.
Ny zanaka manao "ialahy" ny ray. Ny ray mandaka "fitombenana" ny zanaka.
Ny zanaka tsy te-hahalala ny rafitra an-tanantohatra ka sahy mitory ny ray amin'ny fitsarana.
Ny zanaka te-hivavaka amin'ny toerana izay tiany (Ambohijatovo) nefa tsy avelan'ny ray raha tsy ao an-trano (Kianja Mitafo Mahamasina).
Azonareo tohizana io...

Tsoan-kevitro:
Ho ahy dia samy fiteny halako na ny "Ultimatum" na ny "avertissement" satria manafina toe-tsaina mihambo sy lehibe tsy mahay milefitra. Mila ny fifampiresahan'ny roa tonta ny mponina eto Iarivo. Mila ny roa tonta mahay mifandefitra ny vahoaka eto Antananarivo.Dia ho tànana mandroso, maha te-honina, madio Antananarivontsika satria miara-miasa ny roa tonta.

Miarahaba antsika rehetra namana nahatratra indray ity taona 2009 ity. Homba antsika tsirairay tokoa Andriamanitra Ray.

Vao miandoha ny taona dia ny zava niseho tany Paris ny 1 Janoary 2009 no nisarika ny saiko. Inona marina no niseho tany ? Fanontaniana apetrako aminareo namana monina any izany mba ho loharanom-baovao maro no ho renay aty Dago.

Inona ilay vaovao:
Nanomboka ny zoma 2 jaonary 2009 hariva dia niely tamin’ireo tranonkala samihafa ny fivorian’ireo “diaspora” malagasy tao Paris any Frantsa fa “hitory ny Fanjakana malagasy  amin’ny fanomezana ilay tany manana velarana 1,3 tapitrisa hekitara any amin’iny ilany atsinanan’i Madagasikara iny nomena ny Koreana Tatsimo izy ireo”. Io ilay "affaire Daewoo Logistics" efa nasian'i Jentilisa safosafon-dresaka teto ihany.

Teto ihany fa sahirana dia izao indray vao manoratra sy hamaky ny resakareo rehetra. Nefa misy vaovao hitako ka mba entiko.

Nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny prefet Antananarivo Renivohitra ny 1 Desambra 2008.Votoatin'ny tafa dia manome baiko ny ben'ny tanàna Andry Rajoelina hanangona ny fako haingana dia haingana. Ny tohan-kevitra narosony dia hoe efa misy trangana pesta hita eny Ambohimanarina amin'izao fotoana izao.Hatreo aloha raha mamaky ity lahatsoratra ity ianao dia hiteny ohatra ahy koa hoe: "ka marina kosa zany koooo!".Nefa rehefa mandinika tsara dia mbola "hoditr'akondro eeee!"

Tohiny....
-Ny olona tokony hiantefan'ny resaka (Andry Rajoelina) dia niara-naheno tamiko tamin'ny radio sy fahitalavitra ny tianay ho lazaina nefa samy miasa eny Tsimbazaza avokoa. Hihihihihihi
-Nilaza koa ny prefet fa tsy misy resaka politika izao resaka izao fa fampahatsiahivana ny andraikitry ny Ben'ny Tanàna fotsiny nefa dia ny mpanao gazety no nilazana azy voalohany. Hihihihihihi
-Nanamafy izy fa efa eny Ambohimanarina ny pesta nefa olona avy lavitra tonga nitsabo tena taty Antananarivo fa voan'ny pesta io maty io.Hihihihihihi

Raha misy havany ianareo dia mba lazao aminy fa tsy misy tsara noho ny miresaka raha te-hampandroso firenena. Ny hevitra anie tsy azo tsy amin'ny olombelona e.

Nifidy izay ho filoham-pireneny ny be kintana (Amerikana) androany Talata 4 Novambra 2008. Na Obama na McCain no ho lany Filoha.
Voalaza fa ity no fifidianana nampiasana vola be indrindra hatramin'izay. Propagandy io!.
Voalaza fa ity no fifidianana be mpifidy indrindra hatramin'izay.
Voalaza fa ity no fifidianana niavaka indrindra satria sambany vao mba nisy mainty hoditra (Obama) mety ho lany ho Filoham-pirenena.
Voalaza fa ity no fifidianana nahazoan'ireo radio sy TV vola be indrindra satria nanatobaka izany ireo kandida (Indrindra fa Obama).
Voalaza fa ity no fifidianana mety hanamarika ny "fiovana" any Etazonia raha Obama no lany satria io "fiovana" io no hevitra nitondrany ny fampielezan-keviny.
Mitodika any Etazonia ny mason'izao tontolo izao. Isika malagasy koa ao anatiny na dia tsy hanam-piovana "goavana" aty amintsika tany madinika aza ny politika Amerikana! Nefa dia miandrandra izany avokoa ny tany Afrikana  satria mana-nila avy aty ingahy Obama!!!
Raha Amerikana aho dia nifidy Obama satria fanohizana ny politikan'Ingahy Bush ihany no ataon'i McCain ka tsy tiako.Raha Amerikana aho dia efa naleviko impito mandifitr'olona ny fanavakavahana @ lafiny rehetra.Raha lany Obama dia angatahina @ Andriamanitra hahavita ny taom-piasany izy.
Niteny ny Filoha Malagasy Atoa Ravalomanana Marc fa ny "faits divers hita amin'ny gazety malagasy no mampatahotra ireo mpampiasa vola ka tsy ahatongavany eto Madagasikara".
Dia lasa ny saiko.
Hiverina ve zany ny sivana satria toa milofo mafy hampiditra ireo mpampiasa vola vahiny eto Madagasikara izao fitondrana izao nefa izy tenany no milaza ankehitriny fa tsy mety tonga izy ireo? Rehefa tapina ve ny vavan'ny gazety Malagasy dia izay no mety ahatongavany?
Dia ho sanatria koa ve ka ny feon'ny RNM sy TVM ary ny BMS irery no hany henon'ny Malagasy an-tapitrisany. Sanatria anie izany!
Zo fototra arovan'ny lalampanorenana ny fahafahana sy fahalalahana ka aleo ny gazety haneho ny heviny. Ampiharo ny làlana raha misy mihoa-pefy fa aza ny hafa no anilihana ny tsy fahaiza-manao. Sady ianareo rahateo no mitondra hoy ny Filoha!
Izahay mpamaky koa mila hevitra maro azo isafidianana fa efa nilaozan'ny toetr'andro ny "feo tokana".
Tsotra ny hevitro. Miala rehefa tsy mahavita azy.
Masiaka kely izao fa toa mitady ho voatohitohina ny "aferoko", dia ny fahafahako sy ny fahalalahako!